Photo of Shengxi Huang

Shengxi Huang

Assistant Professor of Electrical Engineering and Biomedical Engineering

Affiliation(s):

 • School of Electrical Engineering and Computer Science
 • Electrical Engineering
 • Biomedical Engineering

N-207 Millennium Science Complex

sjh5899@psu.edu

814-863-6711

Personal or Departmental Website

Research Areas:

Biomedical Devices; Electronic Materials and Devices; Optical Materials, Devices, and Systems

Interest Areas:

Low-dimensional material, spectroscopy, optoelectronic device, chemical/bio sensing

 
 

 

Education

 • BS, Micro and Nano Electronics, Tsinghua University, 2011
 • MS, Electrical Engineering, MIT, 2013
 • Ph D, Electrical Engineering, MIT, 2017

Publications

Book, Chapters

 • Xi Ling, Shengxi Huang, Jing Kong and Mildred Dresselhaus, 2018, Graphene-Enhanced Raman Scattering (GERS): Chemical Effect, World Scientific, pp. 415--449
 • Riichiro Saito, Yuki Tatsumi, Teng Yang, Huaihong Guo, Shengxi Huang, Lin Zhou and Mildred Dresselhaus, 2018, Double Resonance Raman Spectroscopy of Two-Dimensional Materials, Springer, pp. 131--162
 • Shengxi Huang, Johan Ek Weis, Sara Costa, Martin Kalbac and Mildred S Dresselhaus, 2015, Properties of Carbon: An Overview, John Wiley & Sons, pp. 1-29

Journal Articles

 • Yuxuan Lin, Qiong Ma, Pin-Chun Shen, Batyr Ilyas, Yaqing Bie, Albert Liao, Emre Ergeçen, Bingnan Han, Nannan Mao, Xu Zhang, Shengxi Huang and others, 2019, "Asymmetric hot-carrier thermalization and broadband photoresponse in graphene-2D semiconductor lateral heterojunctions", Science Advances, 5, (6), pp. eaav1493
 • Alexander Silver, Hikari Kitadai, He Liu, Tomotaroh Granzier-Nakajima, Mauricio Terrones Maldonado, Xi Ling and Shengxi Huang, 2019, "Chemical and bio sensing using graphene-enhanced raman spectroscopy", Nanomaterials, 9, (4), pp. 516
 • Qingkai Qian, Lintao Peng, Nestor Perea Lopez, Kazunori Fujisawa, Kunyan Zhang, Xiaotian Zhang, Tanushree H Choudhury, Joan M Redwing, Mauricio Terrones Maldonado, Xuedan Ma and Shengxi Huang, 2019, "Defect Creation in WSe2 with Microsecond Photoluminescence Lifetime by Focused Ion Beam Irradiation", Nanoscale
 • Nannan Mao, Xingzhi Wang, Yuxuan Lin, Bobby G Sumpter, Qingqing Ji, Tomas Palacios, Shengxi Huang, Vincent Meunier, Mildred S Dresselhaus, William A Tisdale and others, 2019, "Direct Observation of Symmetry-Dependent Electron--Phonon Coupling in Black Phosphorus", Journal of the American Chemical Society, 141, (48), pp. 18994--19001
 • Fei Han, Nina Andrejevic, Thanh Nguyen, Vladyslav Kozii, Quynh Nguyen, Zhiwei Ding, Ricardo Pablo-Pedro, Shreya Parjan, Brian Skinner, Ahmet Alatas, Shengxi Huang and others, 2019, "Discovery of Giant, Non-saturating Thermopower in Topological Semimetal at Quantum Limit", arXiv:1904.03179
 • Thanh Nguyen, Fei Han, Nina Andrejevic, Ricardo Pablo-Pedro, Anuj Apte, Yoichiro Tsurimaki, Zhiwei Ding, Kunyan Zhang, Ahmet Alatas, Ercan E Alp and others, 2019, "Discovery of Topological Singularity Induced Kohn Anomaly in Weyl Semimetal", arXiv preprint arXiv:1906.00539
 • Hikari Kitadai, Xingzhi Wang, Nannan Mao, Shengxi Huang and Xi Ling, 2019, "Enhanced Raman Scattering on Nine 2D van der Waals Materials", The Journal of Physical Chemistry Letters, 10, pp. 3043--3050
 • Fei Han, Nina Andrejevic, Thanh Nguyen, Brian Skinner, Quynh Nguyen, Zhiwei Ding, Ricardo Pablo-Pedro, Shreya Parjan, Vladyslav Kozii, Ahmet Alatas and others, 2019, "Signature of the Quantized Thermoelectric Hall Effect in a Topological Weyl Semimetal", arXiv preprint arXiv:1904.03179
 • Nina Andrejevic, Fei Han, Thanh Nguyen, Alexander Puretzky, Qingping Meng, Yi-Fan Zhao, WeiWei Zhao, Lijun Wu, David Geohegan, Cuizu Chang and others, 2019, "Spectroscopic Signatures of Nonlocal Interfacial Coupling in Superconducting FeSe/SrTiO3 Heterostructures", arXiv preprint arXiv:1908.05648
 • L\'opez, Josu\'e J, Antonio Ambrosio, Siyuan Dai, Chuong Huynh, David C Bell, Xiao Lin, Nicholas Rivera, Shengxi Huang, Qiong Ma, Soeren Eyhusen and others, 2018, "Photothermal Effect: Large Photothermal Effect in Sub-40 nm h-BN Nanostructures Patterned Via High-Resolution Ion Beam (Small 22/2018)", Small, 14, (22), pp. 1870101
 • Zuyun He, Ran Zhao, Xiaofei Chen, Huijun Chen, Yunmin Zhu, Huimin Su, Shengxi Huang, Jianming Xue, Junfeng Dai, Shuang Cheng and others, 2018, "Defect Engineering in Single-Layer MoS2 Using Heavy Ion Irradiation", ACS applied materials & interfaces, 10, (49), pp. 42524–42533
 • Kedi Yin, Shengxi Huang, Xiaofei Chen, Xinwei Wang, Jing Kong, Yan Chen and Jianming Xue, 2018, "Generating Sub-nanometer Pores in Single-Layer MoS2 by Heavy-Ion Bombardment for Gas Separation: A Theoretical Perspective", ACS applied materials & interfaces, 10, (34), pp. 28909--28917
 • Maria N Luckyanova, Jonathan Mendoza, Hong Lu, B Song, Shengxi Huang, J Zhou, M Li, Y Dong, H Zhou, J Garlow and others, 2018, "Phonon localization in heat conduction", Science Advances, 4, (12), pp. eaat9460
 • Ricardo Pablo-Pedro, Nina Andrejevic, Yoichiro Tsurimaki, Zhiwei Ding, Te-Huan Liu, Gerald D Mahan, Shengxi Huang and Mingda Li, 2018, "Phonon Quantum Phase Transition", ArXiv, pp. 1809--06495
 • Josue Lopez, Antonio Ambrosio, Siyuan Dai, Chuong Huynh, David C Bell, Xiao Lin, Nicholas Rivera, Shengxi Huang, Qiong Ma, Soeren Eyhusen and others, 2018, "Large Photothermal Effect in Sub-40 nm h-BN Nanostructures Patterned Via High-Resolution Ion Beam", Small, 14, (22), pp. 1870101
 • Shengxi Huang, Rishikesh Pandey, Ishan Barman, Jing Kong and Mildred Dresselhaus, 2018, "Raman enhancement of blood constituent proteins using graphene", ACS Photonics, 5, (8), pp. 2978--2982
 • Chen Chen, Xiaolong Chen, Hongyi Yu, Yuchuan Shao, Qiushi Guo, Bingchen Deng, Sungmin Lee, Chao Ma, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Je-Geun Park, Shengxi Huang, Wang Yao and Fengnian Xia, 2018, "Symmetry-Controlled Electron-Phonon Interactions in van der Waals Heterostructures", ACS nano, ASAP
 • Yan Chen, Shengxi Huang, Xiang Ji, Kiran Adepalli, Kedi Yin, Xi Ling, Xinwei Wang, Jianmin Xue, Mildred Dresselhaus, Jing Kong and others, 2018, "Tuning Electronic Structure of Single Layer MoS2 through Defect and Interface Engineering", ACS nano, 12, (3), pp. 2569--2579
 • Li Ding, Muhammad Shoufie Ukhtary, Mikhail Chubarov, Tanushree H Choudhury, Fu Zhang, Rui Yang, Ao Zhang, Jonathan A Fan, Mauricio Terrones, Joan M Redwing, Teng Yang, Mingda Li, Riichiro Saito and Shengxi Huang, 2018, "Understanding Interlayer Coupling in TMD-hBN Heterostructure by Raman Spectroscopy", IEEE Transactions on Electron Devices, (99), pp. 1--9
 • Shengxi Huang and Xi Ling, 2017, "Black Phosphorus: Optical Characterization, Properties and Applications", Small, 13, (38), pp. 1700823
 • Lin Zhou, Shengxi Huang, Yuki Tatsumi, Lijun Wu, Huaihong Guo, Yaqing Bie, Keiji Ueno, Teng Yang, Yimei Zhu, Jing Kong and others, 2017, "Sensitive Phonon-Based Probe for Structure Identification of 1T’MoTe2", Journal of the American Chemical Society, 139, (25), pp. 8396–8399
 • Xi Ling, Shengxi Huang, Eddwi H Hasdeo, Liangbo Liang, William M Parkin, Yuki Tatsumi, Ahmad RT Nugraha, Alexander A Puretzky, Paul Masih Das, Bobby G Sumpter and others, 2016, "Anisotropic electron-photon and electron-phonon interactions in black phosphorus", Nano letters, 16, (4), pp. 2260--2267
 • Paul Masih Das, Gopinath Danda, Andrew Cupo, William M Parkin, Liangbo Liang, Neerav Kharche, Xi Ling, Shengxi Huang, Mildred S Dresselhaus, Vincent Meunier and others, 2016, "Controlled sculpture of black phosphorus nanoribbons", ACS Nano, 10, (6), pp. 5687--5695
 • Shengxi Huang, Yuki Tatsumi, Xi Ling, Huaihong Guo, Ziqiang Wang, Garrett Watson, Alexander A Puretzky, David B Geohegan, Jing Kong, Ju Li and others, 2016, "In-plane optical anisotropy of layered gallium telluride", ACS nano, 10, (9), pp. 8964--8972
 • Shengxi Huang, Liangbo Liang, Xi Ling, Alexander A Puretzky, David B Geohegan, Bobby G Sumpter, Jing Kong, Vincent Meunier and Mildred S Dresselhaus, 2016, "Low-frequency interlayer Raman modes to probe interface of twisted bilayer MoS2", Nano letters, 16, (2), pp. 1435--1444
 • Xi Ling, Yuxuan Lin, Qiong Ma, Ziqiang Wang, Yi Song, Lili Yu, Shengxi Huang, Wenjing Fang, Xu Zhang, Allen L Hsu and others, 2016, "Parallel stitching of 2D materials", Advanced Materials, 28, (12), pp. 2322--2329
 • Maria N Luckyanova, Jonathan Mendoza, Hong Lu, Shengxi Huang, Jiawei Zhou, Mingda Li, Brian J Kirby, Alexander J Grutter, Alexander A Puretzky, Millie S Dresselhaus and others, 2016, "Phonon Localization in Heat Conduction", arXiv preprint arXiv:1602.05057
 • R Saito, Y Tatsumi, Shengxi Huang, X Ling and MS Dresselhaus, 2016, "Raman spectroscopy of transition metal dichalcogenides", Journal of Physics: Condensed Matter, 28, (35), pp. 353002
 • Shengxi Huang, Tian Ming, Yuxuan Lin, Xi Ling, Qifeng Ruan, Palacios, Tom\'as, Jianfang Wang, Mildred Dresselhaus and Jing Kong, 2016, "Ultrasmall Mode Volumes in Plasmonic Cavities of Nanoparticle-On-Mirror Structures", Small, 12, (37), pp. 5190--5199
 • Wenjing Fang, Allen Hsu, YongCheol Shin, Albert Liao, Shengxi Huang, Yi Song, Xi Ling, Mildred Dresselhaus, Tomas Palacios and Jing Kong, 2015, "Application of tungsten as a carbon sink for synthesis of large-domain uniform monolayer graphene free of bilayers/multilayers", Nanoscale, 7, (11), pp. 4929--4934
 • Xi Ling, Shengxi Huang, Shibin Deng, Nannan Mao, Jing Kong, Mildred S Dresselhaus and Jin Zhang, 2015, "Lighting up the Raman signal of molecules in the vicinity of graphene related materials", Accounts of chemical research, 48, (7), pp. 1862--1870
 • Xi Ling, Liangbo Liang, Shengxi Huang, Alexander A Puretzky, David B Geohegan, Bobby G Sumpter, Jing Kong, Vincent Meunier and Mildred S Dresselhaus, 2015, "Low-frequency interlayer breathing modes in few-layer black phosphorus", Nano letters, 15, (6), pp. 4080--4088
 • Shengxi Huang, Xi Ling, Liangbo Liang, Yi Song, Wenjing Fang, Jin Zhang, Jing Kong, Vincent Meunier and Mildred S Dresselhaus, 2015, "Molecular selectivity of graphene-enhanced Raman scattering", Nano letters, 15, (5), pp. 2892--2901
 • Xi Ling, Han Wang, Shengxi Huang, Fengnian Xia and Mildred S Dresselhaus, 2015, "The renaissance of black phosphorus", Proceedings of the National Academy of Sciences, 112, (15), pp. 4523--4530
 • Xi Ling, Liangbo Liang, Shengxi Huang, Alexander A Puretzky, David B Geohegan, Bobby G Sumpter, Jing Kong, Vincent Meunier and Mildred S Dresselhaus, 2015, "Observation of Low-frequency Interlayer Breathing Modes in Few-layer Black Phosphorus", arXiv preprint arXiv:1502.07804
 • Xi Ling, Yuxuan Lin, Qiong Ma, Ziqiang Wang, Yi Song, Lili Yu, Shengxi Huang, Wenjing Fang, Xu Zhang, Allen L Hsu and others, 2015, "Parallel Stitching of Two-Dimensional Materials", arXiv preprint arXiv:1512.04492
 • ???, ???, ??? and Shengxi Huang, 2014, "?????????????-?????", ??????????, 34, (1), pp. 1--12
 • Yuxuan Lin, Xi Ling, Lili Yu, Shengxi Huang, Allen L Hsu, Yi-Hsien Lee, Jing Kong, Mildred S Dresselhaus and Tomas Palacios, 2014, "Dielectric screening of excitons and trions in single-layer MoS2", Nano letters, 14, (10), pp. 5569--5576
 • Shengxi Huang, Xi Ling, Liangbo Liang, Jing Kong, Humberto Terrones, Vincent Meunier and Mildred S Dresselhaus, 2014, "Probing the interlayer coupling of twisted bilayer MoS2 using photoluminescence spectroscopy", Nano letters, 14, (10), pp. 5500--5508
 • Zhiping Yu, Lingling Sun, Liyang Yu and Shengxi Huang, 2014, "The Solid-State Realization of THz Signal Source –A Review and Projection", Journal of Hangzhou Dianzi University, 34, (1), pp. 1--12
 • S Fathololoumi, E Dupont, ZR Wasilewski, CWI Chan, SG Razavipour, Laframboise, SR, Shengxi Huang, Q Hu, D Ban and HC Liu, 2013, "Effect of oscillator strength and intermediate resonance on the performance of resonant phonon-based terahertz quantum cascade lasers", Journal of Applied Physics, 113, (11), pp. 113109
 • Shengxi Huang, Z Wang, Jinyu Zhang, Ximeng Guan, Ze Yuan, Victor Moroz, Yan Wang and Zhiping Yu, 2012, "Device Design for Gate-All-Around-Nanowire Tunneling CMOS-FETs of Axial Ge--Si Heterojunction Through Inverter Performance Evaluation", Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 9, (4), pp. 510--515

Conference Proceedings

 • Kunyan Zhang, Fei Han, Shun-Li Shang, Zi-Kui Liu, Mingda Li and Shengxi Huang, 2019, "Probing electron-phonon interactions in Weyl semimetal using Raman spectroscopy and anharmonic phonon calculations", APS March Meeting, American Physical Society
 • Shengxi Huang, Rishikesh Pandey, Ishan Barman, Jing Kong and Mildred Dresselhaus, 2019, "Raman enhancement of blood constituent proteins using graphene", APS March Meeting, American Physical Society
 • Maria N Luckyanova, Jonathan Mendoza, Hong Lu, B Song, Shengxi Huang, J Zhou, M Li, Y Dong, H Zhou, J Garlow and others, 2019, "Phonon localization in heat conduction", APS March Meeting, American Physical Society
 • Ricardo Pablo-Pedro, Nina Andrejevic, Yoichiro Tsurimaki, Zhiwei Ding, Te-Huan Liu, Gerald D Mahan, Shengxi Huang and Mingda Li, 2019, "Phonon Quantum Phase Transition", APS March Meeting, American Physical Society
 • Nina Andrejevic, Shengxi Huang, Qingping Meng, Alexander Puretzky, David Geohegan, Cui-Zu Chang, Weiwei Zhao, Yimei Zhu, Lijun Wu, Fei Han and Mingda Li, 2019, "Low-Temperature Gated Raman Spectroscopy and Quantitative EELS of FeSe/STO", APS March Meeting, American Physical Society
 • Li Ding, Muhammad Shoufie Ukhtary, Mikhail Chubarov, Tanushree H Choudhury, Fu Zhang, Rui Yang, Ao Zhang, Jonathan A Fan, Mauricio Terrones, Joan M Redwing, Teng Yang, Mingda Li, Riichiro Saito and Shengxi Huang, 2018, "Understanding Interlayer Coupling in TMD-hBN Heterostructure by Raman Spectroscopy", Material Research Society (MRS) Fall Meeting, Materials Research Society
 • Shengxi Huang, Rishikesh Pandey, Ishan Barman, Jing Kong and Mildred Dresselhaus, 2018, "Raman enhancement of blood constituent proteins using graphene", Material Research Society (MRS) Fall Meeting, Materials Research Society
 • Chen Chen, Xiaolong Chen, Yuchuan Shao, Qiushi Guo, Bingchen Deng, Sung Min Lee, Chao Ma, Je-Guen Park, Shengxi Huang and Fengnian Xia, 2018, "Interlayer Electron-Phonon Interaction and Phonon Chirality at Two-Dimensional Material/Silicon Dioxide Interface", Bulletin of the American Physical Society, American Physical Society
 • Josue Lopez, Antonio Ambrosio, Siyuan Dai, Chuong Huynh, David Bell, Xiao Lin, Nicholas Rivera, Shengxi Huang, Qiong Ma, Soeren Eyhusen and others, 2018, "Large Photo-Thermal Effect in Sub-40 nm h-BN Nanostructures Patterned Via High-Resolution Ion Beam", Bulletin of the American Physical Society, American Physical Society
 • Shengxi Huang, Ouri Karni, Rui Yang, Jonathan Fan and Tony Heinz, 2018, "Optical manipulation of transition metal dichalcogenide with sub-nanometer metal-insulator-semiconductor cavity", American Physical Society March Meeting
 • Josue Lopez, Antonio Ambrosio, Siyuan Dai, Chuong Huynh, David C Bell, Xiao Lin, Nicholas Rivera, Shengxi Huang, Qiong Ma, Soeren Eyhusen and others, 2018, "Large Photothermal Effect in Sub-40 nm h-BN Nanostructures Patterned Via High-Resolution Ion Beam", APS March Meeting
 • Shengxi Huang, Yan Chen, Xiang Ji, Kiran Adepalli, Xi Ling, Mildred Dresselhaus, Bilge Yildiz and Jing Kong, 2017, "Tuning Local Electronic Structure of Monolayer MoS2 through Defect Engineering", APS Meeting Abstracts
 • Shengxi Huang, Xi Ling, Eddwi Hasdeo, Liangbo Liang, William Parkin, Yuki Tatsumi, Ahmad Nugraha, Alexander Puretzky, Paul Das, Bobby Sumpter and others, 2016, "Angle-Resolved Light-Matter Interaction in Anisotropic Layered Black Phosphorus", APS March Meeting, American Physical Society
 • Paul Masih Das, Gopinath Danda, William Parkin, Andrew Cupo, Neerav Kharche, Xi Ling, Shengxi Huang, Mildred Dresselhaus, Vincent Meunier and Marija Drndic, 2016, "Fabrication of suspended few-layer black phosphorus nanopores and nanoribbons via electron beam nanosculpting", APS Meeting, American Physical Society
 • Shengxi Huang, Liangbo Liang, Xi Ling, Alexander Puretzky, David Geohegan, Bobby Sumpter, Jing Kong, Vincent Meunier and Mildred Dresselhaus, 2016, "Ultralow-frequency interlayer Raman modes to probe interfacial coupling in twisted bilayer MoS2", APS Meeting, American Physical Society
 • Amirhasan Nourbakhsh, Ahmed Zubair, Shengxi Huang, Xi Ling, Mildred Dresselhaus, Jing Kong, Stefan De Gendt and Tomas Palacios, 2015, "15-nm channel length MoS 2 FETs with single-and double-gate structures", VLSI Technology (VLSI Technology), 2015 Symposium on, pp. T28--T29
 • Shengxi Huang, Zhe Wang, Ze Yuan, Jinyu Zhang and Zhiping Yu, 2011, "Core-shell type of tunneling nanowire FETs for large driving current with unipolarity", Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC), 2011 International Conference of, pp. 1--2
 • Shengxi Huang, Ximeng Guan, Jinyu Zhang, Victor Moroz, Yan Wang and Zhiping Yu, 2010, "Design of complementary GAA-NW tunneling-FETs of axial Si-Ge heterostructure", Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC), 2010 IEEE International Conference of, pp. 1--4
 • Ximeng Guan, Shengxi Huang, Jiahao Kang, Jinyu Zhang and Zhiping Yu, 2010, "Design optimization of GNR tunneling-FETs for low voltage operation using EHT-based NEGF simulation", Computational Electronics (IWCE), 2010 14th International Workshop on, pp. 1--4
 • Yu Wang, Jiang Xu, Shengxi Huang, Weichen Liu and Huazhong Yang, 2009, "A case study of on-chip sensor network in multiprocessor system-on-chip", Proceedings of the 2009 international conference on Compilers, architecture, and synthesis for embedded systems, pp. 241--250
 • Shengxi Huang, Lin Zhou, Yuki Tatsumi, Lidan Wu, Huaihong Guo, Yaqing Bie, Keiji Ueno, Teng Yang, Yimei Zhu, Jing Kong, Riichiro Saito and Mildred Dresselhaus, , "Sensitive Phonon-Based Probe for Structure Identification of 1T’ MoTe2", Material Research Society (MRS) Fall Meeting
 • Shengxi Huang, Yan Chen, Xiang Ji, Kiran Adepalli, Xi Ling, Mildred Dresselhaus, Bilge Yildiz and Jing Kong, , "Tuning Local Electronic Structures of Monolayer MoS2 through Defect Engineering", Material Research Society (MRS) Spring Meeting
 • Shengxi Huang, Tian Ming, Yuxuan Lin, Xi Ling, Qifeng Ruan, Tomas Palacios, Jianfang Wang, Mildred Dresselhaus and Jing Kong, , "Ultrasmall Mode Volumes in Plasmonic Cavities of Nanoparticle-on-a-Mirror Structures", Material Research Society (MRS) Spring Meeting
 • Hikari Kitadai, Nannan Mao, Shengxi Huang and Xi Ling, , "Raman enhancement effect using 2D materials as substrates: mechanism and application", APS March Meeting, American Physical Society

Other

 • Shengxi Huang and others, 2017, "Light-matter interactions of two-dimensional materials and the coupled nanostructures"

Research Projects

Honors and Awards

 • Johnson & Johnson WiSTEM2D Scholars Award, Johnson & Johnson, 2019 - 2021
 • NSF CAREER Award, NSF, 2020
 • Materials Matter at the Human Level, Penn State Materials Research Institute, 2019
 • Convergence Research Award, Penn State Materials Research Institute, Huck Institute of Life Science, College of Medicine, 2018 - 2019
 • Jin Au Kong Best Thesis Award, MIT, 2017
 • Ginzton Fellow, Stanford University, 2017
 • Kavli Fellowship for Nanoscience, Cornell University, 2017
 • Xerox Foundation Fellowship, Xerox Foundation, 2013 - 2014

Service

Service to Penn State:

Service to External Organizations:

 


 

About

The School of Electrical Engineering and Computer Science was created in the spring of 2015 to allow greater access to courses offered by both departments for undergraduate and graduate students in exciting collaborative research fields.

We offer B.S. degrees in electrical engineering, computer science, computer engineering and data science and graduate degrees (master's degrees and Ph.D.'s) in electrical engineering and computer science and engineering. EECS focuses on the convergence of technologies and disciplines to meet today’s industrial demands.

School of Electrical Engineering and Computer Science

The Pennsylvania State University

207 Electrical Engineering West

University Park, PA 16802

814-863-6740

Department of Computer Science and Engineering

814-865-9505

Department of Electrical Engineering

814-865-7667