Photo of Rui Zhang

Rui Zhang

Assistant Professor

Affiliation(s):

 • School of Electrical Engineering and Computer Science
 • Computer Science and Engineering

Research Areas:

Data Science and Artificial Intelligence

Interest Areas:

Natural Language Processing, Deep Learning

 
 

 

Education

 • BS, Computer Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, 2015
 • BS, Electrical and Computer Engineering, Shanghai Jiao Tong University, 2015
 • PhD, Computer Science, Yale University, 2020

Publications

Journal Articles

 • Yusen Zhang, Yang Liu, Ziyi Yang, Yuwei Fang, Yulong Chen, Dragomir Radev, Chenguang Zhu, Michael Zeng and Rui Zhang, 2023, "MACSum: Controllable Summarization with Mixed Attributes", Transactions of the Association for Computational Linguistics
 • Simeng Han, Hailey Schoelkopf, Yilun Zhao, Zhenting Qi, Martin Riddell, Luke Benson, Lucy Sun, Ekaterina Zubova, Yujie Qiao, Matthew Burtell, David Peng, Jonathan Fan, Yixin Liu, Brian Wong, Malcolm Sailor, Ansong Ni, Linyong Nan, Jungo Kasai, Tao Yu, Rui Zhang, Shafiq Joty, Alexander Fabbri, Wojciech Kryscinski, Xi Victoria Lin, Caiming Xiong and Dragomir Radev, 2022, "FOLIO: Natural Language Reasoning with First-Order Logic", arXiv preprint arXiv:2209.00840
 • Linyong Nan, Chiachun Hsieh, Ziming Mao, Xi Victoria Lin, Neha Verma, Rui Zhang, Wojciech Kryscinski, Nick Schoelkopf, Riley Kong, Xiangru Tang, Murori Mutuma, Ben Rosand, Isabel Trindade, Renusree Bandaru, Jacob Cunningham, Caiming Xiong and Dragomir R. Radev, 2022, "FeTaQA: Free-form Table Question Answering", Transactions of the Association for Computational Linguistics
 • Teven Le Scao, Angela Fan, Christopher Akiki, Ellie Pavlick, Ili\'c, Suzana, Daniel Hesslow, Castagn\'e, Roman, Alexandra Sasha Luccioni, Yvon, Fran\ccois, Gall\'e, Matthias and others, 2022, "Bloom: A 176b-parameter open-access multilingual language model", arXiv preprint arXiv:2211.05100
 • Aarohi Srivastava, Abhinav Rastogi, Abhishek Rao, Abu Awal Md Shoeb, Abubakar Abid, Adam Fisch, Adam R Brown, Adam Santoro, Aditya Gupta, Garriga-Alonso, Adri\`a and others, 2022, "Beyond the Imitation Game: Quantifying and extrapolating the capabilities of language models", arXiv preprint arXiv:2206.04615

Conference Proceedings

 • Ibraheem Muhammad Moosa, Rui Zhang and Wenpeng Yin, 2024, "MT-Ranker: Reference-free Machine Translation Evaluation by Inter-system Ranking"
 • Janice Ahn, Rishu Verma, Renze Lou, Di Liu, Rui Zhang and Wenpeng Yin, 2024, "Large Language Models for Mathematical Reasoning: Progresses and Challenges"
 • Abdullah Al Ishtiaq, Sarkar Snigdha Sarathi Das, Syed Md Mukit Rashid, Ali Ranjbar, Kai Tu, Tianwei Wu, Zhezheng Song, Weixuan Wang, Mujtahid Al-Islam Akon, Rui Zhang and Syed Rafiul Hussain, 2024, "Hermes: Unlocking Security Analysis of Cellular Network Protocols by Synthesizing Finite State Machines from Natural Language Specifications"
 • Wenpeng Yin, Muhao Chen, Rui Zhang, Ben Zhou, Fei Wang and Dan Roth, 2024, "Enhancing LLM Capabilities Beyond Scaling Up"
 • Nan Zhang, Yusen Zhang, Prasenjit Mitra and Rui Zhang, 2023, "FaMeSumm: Investigating and Improving Faithfulness of Medical Summarization"
 • Sarkar Snigdha Sarathi Das, Ranran Haoran Zhang, Peng Shi, Wenpeng Yin and Rui Zhang, 2023, "Unified Low-Resource Sequence Labeling by Sample-Aware Dynamic Sparse Finetuning"
 • Yusen Zhang, Jun Wang, Zhiguo Wang and Rui Zhang, 2023, "XSemPLR: Benchmarking Cross-Lingual Semantic Parsing in Multiple Natural Languages and Meaning Representations"
 • Aysa Xuemo Fan, Ranran Haoran Zhang, Luc Paquette and Rui Zhang, 2023, "Exploring the Potential of Large Language Models in Generating Code-Tracing Questions for Introductory Programming Courses"
 • Hongjin Su, Jungo Kasai, Chen Henry Wu, Weijia Shi, Tianlu Wang, Jiayi Xin, Rui Zhang, Mari Ostendorf, Luke Zettlemoyer, Noah A Smith and Tao Yu, 2023, "Selective Annotation Makes Language Models Better Few-Shot Learners"
 • Haoran Zhang, Aysa Xuemo Fan and Rui Zhang, 2023, "ConEntail: An Entailment-based Framework for Universal Zero and Few Shot Classification with Supervised Contrastive Pretraining"
 • Rui Zhang, Yangfeng Ji, Yue Zhang and Rebecca Passonneau, 2022, "Contrastive Data and Learning for Natural Language Processing"
 • Akari Asai, Shayne Longpre, Jungo Kasai, Chia-Hsuan Lee, Rui Zhang, Junjie Hu, Ikuya Yamada, Jonathan H Clark and Eunsol Choi, 2022, "MIA 2022 Shared Task: Evaluating Cross-lingual Open-Retrieval Question Answering for 16 Diverse Languages"
 • Akari Asai, Eunsol Choi, Jonathan H. Clark, Junjie Hu, Chia-Hsuan Lee, Jungo Kasai, Shayne Longpre, Ikuya Yamada and Rui Zhang, 2022, "Proceedings of the Workshop on Multilingual Information Access (MIA)"
 • Wenhu Chen, Xinyun Chen, Zhiyu Chen, Ziyu Yao, Michihiro Yasunaga, Tao Yu and Rui Zhang, 2022, "Proceedings of the Workshop on Structured and Unstructured Knowledge Integration (SUKI)"
 • Yilun Zhao, Linyong Nan, Zhenting Qi, Rui Zhang and Dragomir Radev, 2022, "ReasTAP: Injecting Table Reasoning Skills During Pre-training via Synthetic Reasoning Examples"
 • Peng Shi, Rui Zhang, He Bai and Jimmy Lin, 2022, "XRICL: Cross-lingual Retrieval-Augmented In-Context Learning for Cross-lingual Text-to-SQL Semantic Parsing"
 • Tianbao Xie, Chen Henry Wu, Peng Shi, Ruiqi Zhong, Torsten Scholak, Michihiro Yasunaga, Chien-Sheng Wu, Ming Zhong, Pengcheng Yin, Sida I. Wang, Victor Zhong, Bailin Wang, Chengzu Li, Connor Boyle, Ansong Ni, Ziyu Yao, Dragomir R. Radev, Caiming Xiong, Lingpeng Kong, Rui Zhang, Noah A. Smith, Luke Zettlemoyer and Tao Yu, 2022, "UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models"
 • Ziming Mao, Chen Henry Wu, Ansong Ni, Yusen Zhang, Rui Zhang, Tao Yu, Budhaditya Deb, Chenguang Zhu, Ahmed Hassan Awadallah and Dragomir R. Radev, 2022, "DYLE: Dynamic Latent Extraction for Abstractive Long-Input Summarization"
 • Sarkar Snigdha Sarathi Das, Arzoo Katiyar, Rebecca Passonneau and Rui Zhang, 2022, "CONTaiNER: Few-Shot Named Entity Recognition via Contrastive Learning"
 • Yusen Zhang, Ansong Ni, Ziming Mao, Chen Henry Wu, Chenguang Zhu, Budhaditya Deb, Ahmed Hassan Awadallah, Dragomir R. Radev and Rui Zhang, 2022, "Summ\^N: A Multi-Stage Summarization Framework for Long Input Dialogues and Documents"
 • Yilun Zhao, Yunxiang Li, Chenying Li and Rui Zhang, 2022, "MultiHiertt: Numerical Reasoning over Multi Hierarchical Tabular and Textual Data"
 • Yusen Zhang, Ansong Ni, Tao Yu, Rui Zhang, Chenguang Zhu, Budhaditya Deb, Asli Celikyilmaz, Ahmed Hassan Awadallah and Dragomir Radev, 2021, "An Exploratory Study on Long Dialogue Summarization: What Works and What's Next"
 • Chang Shu, Yusen Zhang, Xiangyu Dong, Peng Shi, Tao Yu and Rui Zhang, 2021, "Logic-Consistency Text Generation from Semantic Parses"
 • Adaku Uchendu, Zeyu Ma, Thai Le, Rui Zhang and Dongwon Lee, 2021, "TURINGBENCH: A Benchmark Environment for Turing Test in the Age of Neural Text Generation"
 • Anup Sarma, Sonali Singh, Huaipan Jiang, Rui Zhang, Mahmut T Kandemir and Chita Das, 2021, "Structured in Space, Randomized in Time: Leveraging Dropout in RNNs for Efficient Training"
 • Yanda Chen, Chris Kedzie, Suraj Nair, Petra Galuscakova, Rui Zhang, Douglas Oard and Kathleen McKeown, 2021, "Cross-language Sentence Selection via Data Augmentation and Rationale Training"
 • Naihao Deng, Shuaichen Chang, Peng Shi, Tao Yu and Rui Zhang, 2021, "Prefix-to-SQL: Text-to-SQL Generation from Incomplete User Questions"
 • Yanjun Gao, Lulu Liu, Jason Wang, Xin Chen, Huayan Wang and Rui Zhang, 2021, "EVOQUER: Enhancing Temporal Grounding with Video-Pivoted Back Query Generation"
 • Peng Shi, Rui Zhang, He Bai and Jimmy Lin, 2021, "Cross-Lingual Training of Dense Retrievers for Document Retrieval"
 • Linyong Nan, Dragomir Radev, Rui Zhang, Amrit Rau, Abhinand Sivaprasad, Chiachun Hsieh, Xiangru Tang, Aadit Vyas, Neha Verma, Pranav Krishna, Yangxiaokang Liu, Nadia Irwanto, Jessica Pan, Faiaz Rahman, Ahmad Zaidi, Murori Mutuma, Yasin Tarabar, Ankit Gupta, Tao Yu, Yi Chern Tan, Xi Victoria Lin, Caiming Xiong, Richard Socher and Nazneen Fatema Rajani, 2021, "DART: Open-Domain Structured Data Record to Text Generation"
 • Tao Yu, Rui Zhang, Oleksandr Polozov, Christopher Meek and Ahmed Hassan Awadallah, 2021, "SCoRe: Pre-Training for Context Representation in Conversational Semantic Parsing"
 • Petra Galuscakova, Douglas Oard, Joe Barrow, Suraj Nair, Shing Han-Chin, Elena Zotkina, Ramy Eskander and Rui Zhang, 2020, "MATERIALizing Cross-Language Information Retrieval: A Snapshot"
 • Yusen Zhang, Xiangyu Dong, Shuaichen Chang, Tao Yu, Peng Shi and Rui Zhang, 2020, "Did You Ask a Good Question? A Cross-Domain Question Intention Classification Benchmark for Text-to-SQL"
 • Nazneen Fatema Rajani, Rui Zhang, Yi Chern Tan, Stephan Zheng, Jeremy Weiss, Aadit Vyas, Abhijit Gupta, Caiming Xiong, Richard Socher and Dragomir Radev, 2020, "ESPRIT: Explaining Solutions to Physical Reasoning Tasks"
 • Ben Bogin, Srinivasan Iyer, Victoria Lin, Dragomir Radev, Alane Suhr, Panupong Panupong, Caiming Xiong, Pengcheng Yin, Tao Yu, Rui Zhang and Victor Zhong, 2020, "Proceedings of the First Workshop on Interactive and Executable Semantic Parsing"
 • Tao Yu, Rui Zhang, He Yang Er, Suyi Li, Eric Xue, Bo Pang, Xi Victoria Lin, Yi Chern Tan, Tianze Shi, Zihan Li, Youxuan Jiang, Michihiro Yasunaga, Sungrok Shim, Tao Chen, Alexander Fabbri, Zifan Li, Luyao Chen, Yuwen Zhang, Shreya Dixit, Vincent Zhang, Caiming Xiong, Richard Socher, Walter Lasecki and Dragomir Radev, 2019, "CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases"
 • Rui Zhang, Tao Yu, He Yang Er, Sungrok Shim, Eric Xue, Xi Victoria Lin, Tianze Shi, Caiming Xiong, Richard Socher and Dragomir Radev, 2019, "Editing-Based SQL Query Generation for Cross-Domain Context-Dependent Questions"
 • Rui Zhang, Caitlin Westerfield, Sungrok Shim, Garrett Bingham, Alexander Fabbri, Neha Verma, William Hu and Dragomir Radev, 2019, "Improving Low-Resource Cross-lingual Document Retrieval by Reranking with Deep Bilingual Representations"
 • Michihiro Yasunaga, Jungo Kasai, Rui Zhang, Alexander Fabbri, Irene Li, Dan Friedman and Dragomir Radev, 2019, "ScisummNet: A Large Annotated Corpus and Content-Impact Models for Scientific Paper Summarization with Citation Networks"
 • Tao Yu, Rui Zhang, Michihiro Yasunaga, Yi Chern Tan, Xi Victoria Lin, Suyi Li, Heyang Er, Irene Li, Bo Pang, Tao Chen, Emily Ji, Shreya Dixit, David Proctor, Sungrok Shim, Jonathan Kraft, Vincent Zhang, Caiming Xiong, Richard Socher and Dragomir Radev, 2019, "SParC: Cross-Domain Semantic Parsing in Context"
 • Douglas W. Oard, Marine Carpuat, Petra Galuscakova, Joseph Barrow, Suraj Nair, Xing Niu, Han-Chin Shing, Weijia Xu, Elena Zotkina, Kathleen McKeown, Smaranda Muresan, Efsun Kayi, Ramy Eskander, Chris Kedzie, Yan Virin, Dragomir Radev, Rui Zhang, Mark Gales, Anton Ragni and Kenneth Heafield, 2019, "Surprise Languages: Rapid-Response Cross-Language IR"
 • Rui Zhang and Joel Tetreault, 2019, "This Email Could Save Your Life: Introducing the Task of Email Subject Line Generation"
 • Rui Zhang, Honglak Lee, Lazaros Polymenakos and Dragomir Radev, 2018, "Addressee and Response Selection in Multi-Party Conversations with Speaker Interaction RNNs"
 • Catherine Finegan-Dollak, Jonathan K. Kummerfeld, Li Zhang, Karthik Ramanathan Dhanalakshmi Ramanathan, Sesh Sadasivam, Rui Zhang and Dragomir Radev, 2018, "Improving Text-to-SQL Evaluation Methodology"
 • Rui Zhang, Cicero Nogueira dos Santos, Michihiro Yasunaga, Bing Xiang and Dragomir Radev, 2018, "Neural Coreference Resolution with Deep Biaffine Attention by Joint Mention Detection and Mention Clustering"
 • Tao Yu, Rui Zhang, Kai Yang, Michihiro Yasunaga, Dongxu Wang, Zifan Li, James Ma, Irene Li, Qingning Yao, Shanelle Roman, Zilin Zhang and Dragomir Radev, 2018, "Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task"
 • Tao Yu, Michihiro Yasunaga, Kai Yang, Rui Zhang, Dongxu Wang, Zifan Li and Dragomir Radev, 2018, "SyntaxSQLNet: Syntax Tree Networks for Complex and Cross Domain Text-to-SQL Task"
 • Tao Yu, Zifan Li, Zilin Zhang, Rui Zhang and Dragomir Radev, 2018, "TypeSQL: Knowledge-based Type-Aware Neural Text-to-SQL Generation"
 • Michihiro Yasunaga, Rui Zhang, Kshitijh Meelu, Ayush Pareek, Krishnan Srinivasan and Dragomir Radev, 2017, "Graph-based Neural Multi-Document Summarization"
 • Rui Zhang, Honglak Lee and Dragomir Radev, 2016, "Dependency Sensitive Convolutional Neural Networks for Modeling Sentences and Documents"
 • Catherine Finegan-Dollak, Reed Coke, Rui Zhang, Xiangyi Ye and Dragomir Radev, 2016, "Effects of Creativity and Cluster Tightness on Short Text Clustering Performance"

Research Projects

Honors and Awards

Service

Service to Penn State:

Service to External Organizations:

 


 

About

The School of Electrical Engineering and Computer Science was created in the spring of 2015 to allow greater access to courses offered by both departments for undergraduate and graduate students in exciting collaborative research fields.

We offer B.S. degrees in electrical engineering, computer science, computer engineering and data science and graduate degrees (master's degrees and Ph.D.'s) in electrical engineering and computer science and engineering. EECS focuses on the convergence of technologies and disciplines to meet today’s industrial demands.

School of Electrical Engineering and Computer Science

The Pennsylvania State University

207 Electrical Engineering West

University Park, PA 16802

814-863-6740

Department of Computer Science and Engineering

814-865-9505

Department of Electrical Engineering

814-865-7667